Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020

Sổ tay cán bộ Công đoàn

Một số điểm mới trong Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012

Một số điểm mới trong Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012

Luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2012 với 90,18% đại biểu tán thành  
Luật Công đoàn 1990 và 2012 đối chiếu

Luật Công đoàn 1990 và 2012 đối chiếu

Luật Công đoàn năm 2012 Số12/2012/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013