banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 05 Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 16/10/2020 cv_16.docx  
2 03 Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 -2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 15/10/2020 cv_14.doc  
3 04 Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 15/10/2020 cv_15.doc  
4 02 Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 12/10/2020 cv_13.doc  
5 369-KH/BTGTW Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 18/02/2020 ke-hoach-369-btgtw.doc  
6 40-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020 10/12/2019 chi_thi_40.ct-tw_(1).pdf   Xem online
7 04/2017/QĐ-TTg Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện 09/03/2017 04signed.pdf   Xem online
8 09-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và đại hội Công đoàn Việt Nam làn thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 17/11/2016 ct_09_bchtw.pdf   Xem online
9 1791/QĐ-TTg Quyết định về Ngày Công tác xã hội Việt Nam 15/09/2016 qd_1791_ttcp_full.pdf   Xem online
10 176/TB-VPCP Thông báo Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016 13/07/2016 tb_176_vpcp_full.pdf   Xem online
11 06-CV/VPTW Công văn V/v gửi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 29/01/2016 cv_twd_full.pdf   Xem online
12 120-KL/TW Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 07/01/2016 ket_luan_so_120.doc  
13 122/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 14/11/2015 nd_122_nam_2015.doc  
14 115/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc 11/11/2015 115_2015_nd-cp_279974.pdf   Xem online
15 85/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 01/10/2015 85_2015_nd-cp_291926.doc