Chủ nhật, ngày 05 tháng 02 năm 2023
Chủ nhật, ngày 05 tháng 02 năm 2023
Chế độ phép năm của cán bộ, công chức

Chế độ phép năm của cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.