Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao trước thách thức của cách mạng 4.0

Xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao trước thách thức của cách mạng 4.0

Đứng trước sự phát triển nhanh chóng và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giai cấp công nhân Việt Nam có những thuận lợi đan xen với khó...