Thứ sáu, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thứ sáu, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Công đoàn Công Thương phấn đấu nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể

Công đoàn Công Thương phấn đấu nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể

Năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CĐCTVN tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn...