banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 29/12/2015 59_2015_tt-bldtbxh_299644.pdf   Xem online
2 28/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 31/07/2015 28.pdf   Xem online
3 26/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 14/07/2015 26.pdf   Xem online
4 04/2014/TTBLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 12/02/2014 tt_04_bldtbxh.pdf   Xem online
5 51/QĐ-LĐTBXH Ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động 13/01/2014 qd_51_bldtbxh.pdf   Xem online
6 25/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 18/10/2013 tt_25_ve_che_do_boi_duong_doc_hai,_nguy_hiem.doc  
7 23/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 18/10/2012 tt_23-2012-tt-bldtbxh.pdf   Xem online
8 41/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc 30/12/2009 tt_41-2009-bldtbxh.pdf   Xem online
9 19/2008/TT-BLĐTBXH Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc 23/09/2008 19-2008_-_tt-bldtbxh.pdf   Xem online
10 03/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 30/01/2007 tt03_2007_bldtbxh.pdf   Xem online