Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
2 trường hợp được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi
Cập nhật lúc 11:18 ngày 16/09/2020
Từ ngày 1-7-2020, việc nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 02 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch, thay vì chỉ có một hình thức thi nâng ngạch như hiện nay.
Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực thi hành từ 1-7-2020), việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.
Như vậy, từ ngày 1-7-2020, việc nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 02 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch, thay vì chỉ có một hình thức thi nâng ngạch như hiện nay.
Theo đó, công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 45 Luật cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 có thể được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây:
1. Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;
2. Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.
Hoàng Triều (nguồn: laodong.vn)