banner2019
 
Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 09:37 ngày 25/03/2014

Có thể nói, tiêu chuẩn đánh giá hoạt động công đoàn là thực hiện tốt 3 chức năng: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tuyên truyền giáo dục, vận động người lao động để hướng tới xây dựng mối quan hệ lao động, quan hệ lợi ích hài hòa, tiến bộ, ổn định, dân chủ.

Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn phải trở thành trách nhiệm của công đoàn các cấp, của Ban Chấp hành công đoàn và từng đoàn viên. Đó là yêu cầu khách quan do nhu cầu của đoàn viên và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngày càng lớn và đa dạng; trong khi nguồn kinh phí ngày càng hạn chế và khó khăn hơn. Thực tế căn cứ hoạt động công đoàn, việc nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trở thành một nguyên tắc “đại diện thật- bảo vệ thật- tham gia thật- tuyên truyền thật”.

Chủ tịch CĐCTVN Lý Quốc Hùng thăm động viên công nhân đường dây 500 kV

Một thực tế là, đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách, thời gian chủ yếu dành cho công việc chuyên môn, còn dành thời gian dành cho hoạt động công đoàn rất hạn chế. Vì vậy, ngoài việc sử dụng kinh phí, đoàn phí cho hoạt động công đoàn, thì thời gian dành cho hoạt động phải đảm bảo hợp lý, hiệu quả, thiết thực.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến hoạt động công đoàn, đã có Nghị quyết 20/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước”, Luật Công đoàn năm 2012. Do vậy, hệ thống công đoàn cần thực hiện hiệu quả các hoạt động vì mục tiêu hướng về đoàn viên, hướng về CNVCLĐ. Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hiệu quả kinh tế thể hiện ở mức lợi nhuận (tối ưu hóa - tối đa hóa lợi nhuận) trên cơ sở: Năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường… Đối với người lao động là việc làm, thu nhập, đời sống được cải thiện và nâng lên, môi trường làm việc thân thiện, tích cực, an toàn. Nhưng cũng không thể chấp nhận vì hiệu quả kinh tế đơn thuần mà vi phạm pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động, không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh lao động và môi trường.

Tôn vinh lao động giỏi, lao động sáng tạo


Hiện nay việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, thống kê, báo cáo hoạt động công đoàn của một số đơn vị chưa nghiêm túc và còn mang tính hình thức. Vì vậy, để tăng hiệu quả hoạt động, các kế hoạch, chương trình, văn bản cần sát với thực tiễn và cơ sở, đưa việc nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trở thành một nguyên tắc hoạt động mang tính khách quan, tính mục tiêu, tính hệ thống và tính toàn diện.

Những giải nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

- Xác định chương trình, mục tiêu đáp ứng nguyện vọng, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên phù hợp với điều kiện khách quan tại đơn vị. Giải pháp này mang tính hiện thực đạt được mục tiêu phù hợp với đoàn viên, tình hình thực tế và sự tham gia của CNVCLĐ.

- Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, phát huy sức mạnh tập thể và sự chủ động sáng tạo của mỗi đoàn viên; tạo động lực cho sự phát triển đơn vị, xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định.

- Tham gia xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chế độ chính sách pháp luật liên quan đến CNVCLĐ; tham gia kiểm tra, giám sát một cách thực chất các hoạt động của cơ quan quản lý, đơn vị, doanh nghiệp, với trọng tâm là “ hướng về đoàn viên, hướng về người lao động”.

- Xây dựng hệ thống cán bộ công đoàn có phẩm chất, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài những chính sách chung cũng cần có cơ chế chính sách khuyến khích, động viên cán bộ công đoàn yên tâm công tác, ổn định tư tưởng và được nâng cao về vật chất và tinh thần; hướng tới mục tiêu “công đoàn là một nghề” được đảm bảo.

- Tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, trên cơ sở pháp lý, khoa học, tính quần chúng, lộ trình, thời gian, phân công thực hiện, điều kiện đảm bảo, kiểm tra và tổng kết thực hiện. Phát huy phong trào quần chúng của đoàn viên và CNVCLĐ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 Trần Phong