Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"