Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019

Tổng hợp hình ảnh hoạt động 6 tháng cuối năm của CĐCTVN