Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019

Tổng hợp hình ảnh hoạt động 6 tháng cuối năm của CĐCTVN