Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018

Tổng hợp hình ảnh hoạt động 6 tháng cuối năm của CĐCTVN