Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2019
Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2019

Tổng hợp hình ảnh hoạt động 6 tháng cuối năm của CĐCTVN