Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018

Một số hình ảnh tiêu biểu về Đại hội III CĐCTVN, nhiệm kỳ 2018-2023