Thứ sáu, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Thứ sáu, ngày 05 tháng 06 năm 2020

Một số hình ảnh tiêu biểu về Đại hội III CĐCTVN, nhiệm kỳ 2018-2023