Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019

Một số hình ảnh tiêu biểu về Đại hội III CĐCTVN, nhiệm kỳ 2018-2023