Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2019
Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2019

Một số hình ảnh tiêu biểu về Đại hội III CĐCTVN, nhiệm kỳ 2018-2023