Thứ bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2019
Thứ bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2019

Một số hình ảnh tiêu biểu về Đại hội III CĐCTVN, nhiệm kỳ 2018-2023