banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, 11 khoản tiền sẽ tăng theo
Cập nhật lúc 12:45 ngày 18/05/2023
Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, nhiều khoản tiền được tính dựa trên lương cơ sở cũng sẽ tăng.
Từ ngày 1.7.2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng
Cụ thể, từ ngày 1.7.2023, áp dụng mức lương cơ sở áp dụng đối với 9 nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, phường, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
So với quy định hiện nay, mức lương cơ sở đã tăng thêm 20,8%: Từ 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.
Khi thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở, nhiều khoản tiền được tính dựa trên lương cơ sở cũng sẽ thăng thêm.
Lương hưu
Theo quy định, mức hưởng lương hưu được tính bằng tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu x với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Khi lương cơ sở tăng, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng, dẫn đến mức hưởng lương hưu sẽ tăng theo.
Trợ cấp tuất hằng tháng
Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở: Tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng.
Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở: Tăng từ 1,043 triệu đồng lên mức 1,26 triệu đồng.
Trợ cấp mai táng
Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở: Tăng từ 14,9 triệu đồng lên 18 triệu đồng.
Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật
Nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình: Bằng 25% mức lương cơ sở/ngày; tăng từ 372.500 đồng lên 450.000 đồng.
Nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung: Bằng 40% mức lương cơ sở/ngày; tăng từ 596.000 đồng lên 720.000 đồng.
Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau
Bằng 30% mức lương cơ sở: Tăng từ 447.000 đồng lên 540.000 đồng.
Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Bằng 36 lần mức lương cơ sở: Tăng từ 53,64 triệu đồng lên 64,8 triệu đồng.
Trợ cấp một lần cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%
Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.
(Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 9 triệu đồng, suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 900.000 đồng).
Trợ cấp hằng tháng cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên
Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.
(Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp hằng tháng là 540.000 đồng, cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng).
Trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
Bằng mức lương cơ sở  là 1,8 triệu đồng.
Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản
Bằng 30% mức lương cơ sở/ngày: Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.
Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
Bằng 02 lần mức lương cơ sở: Tăng từ 2,98 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng.
Lương Hạnh (nguồn: vuit.org.vn)