Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 216/CĐCT-CSPL Triển khai một số giải pháp tập trung nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, NLĐ 02/06/2020 cv216_0001.pdf   Xem online
2 215/CĐCT-CSPL Chi hỗ trợ đoàn viên và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 01/06/2020 cv_215_0001.pdf   Xem online
3 01 Thông báo về việc bán Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn Địa chất 28/05/2020 1._thong_bao_ve_viec_ban_doanh_nghiep.doc  
4 207/CĐCT-VP Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 27/05/2020 1_cv_bao_cao_6_thang_2020_cdctvn.doc  
5 184/CĐCT-CSPL Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến 07/05/2020 bo_cau_hoi__atvsld_covid19.docx  
6 180/CĐCT-UBKT Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020 06/05/2020 cong_van_bao_cao_hoat_dong_ubkt_6_thang-nam_2020.doc  
7 179/CSPL-CĐCT Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đoạn đức, phong cách HCM giai đoạn 2016-2020 06/05/2020 cv_179_0001.pdf   Xem online
8 176/CĐCT-TG Thực hiện kế hoạch truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020 04/05/2020 cv_176_0001.pdf   Xem online
9 177/CĐCT-ToC Báo cáo số liệu lao động, đoàn viên và thành lập CĐCS 06 tháng đầu năm 2020 04/05/2020 cv_177_0001.pdf   Xem online
10 178/CĐCT-NC Thống kê số lượng phòng, vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc 04/05/2020 cv_178_0001.pdf   Xem online
11 174/KH-CĐCT Hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 29/04/2020 ke_hoach_2_(bo_sung).docx  
12 171/HD-CĐCT Hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện NQ 06b/NQ-TLĐ của TLĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn 29/04/2020 huong_dan_171_0001.pdf   Xem online
13 172/CĐCT-CSPL Tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và làm tốt công tác chăm lo. bảo vệ quyền lợi của NLĐ 29/04/2020 cv_172_0001.pdf   Xem online
14 168/HD-CĐCT Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2020 28/04/2020 cong_van_hd_ky_niem_chuong_nam_2019.docx  
15 160/CSPL-CĐCT Tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19 24/04/2020 tang_cuong_chong_dich_0001.pdf   Xem online