Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 143/HD-CĐCT Hướng dẫn Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của CĐCTVN 31/03/2020 143_hd-cdct.pdf   Xem online
2 94/QĐ-CĐCT Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Công đoàn Công Thương Việt Nam 31/03/2020 31032020155951.pdf   Xem online
3 118/CĐCT-TG Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam 16/03/2020 cv_tuyen_truyen_ky_niem_90_nam_ngay_truyen_thong_tuyen_giao_dcsvn.docx  
4 112/CĐCT-CSPL Triển khai những giải pháp trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19 11/03/2020 giai_doan_2_chong_covid_0001.pdf   Xem online
5 113/KH-CĐCT KH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của TLĐLĐVN về "Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020" 11/03/2020 kh_4a_0001.pdf   Xem online
6 110/CĐCT-CSPL Danh sách đơn vị sản xuất cung cấp sản phẩm phòng, chống dịch Covid-19 10/03/2020 danh_sach_don_vi_cung_cap.pdf   Xem online
7 70/QĐ-CĐCT Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc CĐCTVN 10/03/2020 qd_nang_luong_0001.pdf   Xem online
8 106/HD-CĐCT HD Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về “XD gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và tổng kết thực hiện các KH của TLĐLĐVN triển khai Chiến lược phát triển... chống bạo lực gia đình 05/03/2020 hd_tong_ket_15_nam_chi_thi_49_tw.docx  
9 99/CĐCT-NC Phối hợp tổ chức hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" đồng loạt ngày 06/3/2020 03/03/2020 ao_dai_0001.pdf   Xem online
10 90/CĐCT-TG Kế hoạch Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020 28/02/2020 ke_hoach_cong_tac_tuyen_truyen,_pb,_gd_phap_luat_nam_2020.docx  
11 87/KH-CĐCT Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 27/02/2020 kh_doi_moi_cong_tac_thi_dua_0001.pdf   Xem online
12 85/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 25/02/2020 kh_thang_cong_nhan_2020_0001.pdf   Xem online
13 78/CĐCT-CSPL Hưởng ứng tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2020 21/02/2020 huong_ung_hien_mau_0001.pdf   Xem online
14 81/HD-CĐCT Hướng dẫn Hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ VN và phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp tổ chức các hoạt động sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” 21/02/2020 hd_su_kien_ao_dai.docx  
15 80/CĐCT-CSPL Hướng dẫn khen thưởng tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2020 21/02/2020 khen_thuong_ldst_2020_0001.pdf   Xem online