banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1912/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý vốn của công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế 19/12/2016 1912.pdf   Xem online
2 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016 1908.PDF   Xem online
3 1910/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 19/12/2016 q1910.pdf   Xem online
4 1911/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 19/12/2016 q1911.pdf   Xem online
5 1913/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn 19/12/2016 q__1913.pdf   Xem online
6 52/KH-TLĐ Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 28/11/2016 kh_52_tld_full.pdf   Xem online
7 50/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017 25/11/2016 kh_thang_cn_2017bancuoi.docx  
8 1712/QĐ-TLĐ Quyết định V/v ban hành Quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn 24/10/2016 qd_1712_tld_full.pdf   Xem online
9 1616/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 19/10/2016 1616_hd-tld_328269.pdf   Xem online
10 1699/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 18/10/2016 1699_qd-tld_328140.pdf   Xem online
11 1578/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN 20/09/2016 1578_qd-tld_323316.pdf   Xem online
12 1578/QĐ-TLĐ Quyết định V/v ban hành Quy định chất vấn tại các kỳ họp BCH TLĐLĐ Việt Nam 20/09/2016 qd_1578_tld_full.pdf   Xem online
13 89/BC-TLĐ Báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 25/08/2016 bc_89_tld_full.pdf   Xem online
14 88/BC-TLĐ Báo cáo Tình hình thực hiện "Năm phát triển đoàn viên" 6 tháng đầu năm 2016 25/08/2016 bc_88_tld_full.pdf   Xem online
15 09b/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TLĐLĐVN (Khóa XI) Về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới 23/08/2016 nq_9b_tld_full.pdf   Xem online