Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1865/TLĐ Công văn về việc vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" 15/12/2014 cv_1865_tld_001.pdf   Xem online
2 69/KH-TLĐ Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" 02/12/2014 kh_69_tld_001.pdf   Xem online
3 1454/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định về công tác thống kê của tổ chức công đoàn 28/11/2014 1454_qd-tld_260429.doc  
4 1400/QĐ-TLĐ Quyết định về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của tổ chức Công đoàn đến năm 2020 12/11/2014 qd_1400_tld001.pdf   Xem online
5 67/KH-TLĐ Ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức công đoàn giai đoạn 2014 – 2018 12/11/2014 kehoachcntt2014-2018.doc  
6 1611/TLĐ Công văn v/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 28/10/2014 hdan_thang_hdqg__pc_hiv-aids_nam_2014_-_so_1611.doc  
7 1572/TLĐ Hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014 21/10/2014 tld_huongdanbaocaonam2014ban_cuoi.doc  
8 1580/HD-TLĐ Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể của CĐCS 21/10/2014 hd_1580_tld_001.pdf   Xem online
9 58/KH-TLĐ Kế hoạch Thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW ngày 04/04/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" 25/09/2014 kh_58_tld001.pdf   Xem online
10 57/KH-TLĐ Kế hoạch hành động Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 25/09/2014 kh_57_tld.pdf   Xem online
11 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN Kế hoạch phối hợp phát động Cuộc vận động sáng tác văn học về để tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 23/09/2014 kh_56_001.pdf   Xem online
12 55/KH-TLĐ Kế hoạch Tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 19/09/2014 kh_55_tld_001.pdf   Xem online
13 162/TB-TLĐ Thông báo Kết luận về các nội dung của Hội nghị lần thứ bảy Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 29/08/2014 tb_162_tld_001.pdf   Xem online
14 1223b/CTPH-TLĐ-UBATGTQG Chương trình phối hợp: "Tiếp tục đẩy mạnh Hoạt dộng tuyên truyền, vận động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, công nhân, viên chức lao động" 19/08/2014 cv_1223b_tld__001.pdf   Xem online
15 1032/TLĐ Công văn về việc thống nhất nội dung trong công tác tuyên truyền 18/07/2014 cv_1032_tld001.pdf   Xem online