Chủ nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022
Chủ nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1931/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 27/12/2014 hd_1931_tld001.pdf   Xem online
2 1932/HD-TLĐ Hướng dẫn Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 27/12/2014 hd_1932_tld001.pdf   Xem online
3 05/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) 26/12/2014 nq_05_tld_001.pdf   Xem online
4 1564/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn 24/12/2014 qd_1564_tld001.pdf   Xem online
5 1897/TLĐ Hướng dẫn công tác nữ công năm 2015 19/12/2014 huong_dan_ctac_nu_cong_2015.doc  
6 1865/TLĐ Công văn về việc vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" 15/12/2014 cv_1865_tld_001.pdf   Xem online
7 69/KH-TLĐ Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" 02/12/2014 kh_69_tld_001.pdf   Xem online
8 1454/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy định về công tác thống kê của tổ chức công đoàn 28/11/2014 1454_qd-tld_260429.doc  
9 1400/QĐ-TLĐ Quyết định về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của tổ chức Công đoàn đến năm 2020 12/11/2014 qd_1400_tld001.pdf   Xem online
10 67/KH-TLĐ Ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức công đoàn giai đoạn 2014 – 2018 12/11/2014 kehoachcntt2014-2018.doc  
11 1611/TLĐ Công văn v/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 28/10/2014 hdan_thang_hdqg__pc_hiv-aids_nam_2014_-_so_1611.doc  
12 1572/TLĐ Hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014 21/10/2014 tld_huongdanbaocaonam2014ban_cuoi.doc  
13 1580/HD-TLĐ Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể của CĐCS 21/10/2014 hd_1580_tld_001.pdf   Xem online
14 58/KH-TLĐ Kế hoạch Thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW ngày 04/04/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" 25/09/2014 kh_58_tld001.pdf   Xem online
15 57/KH-TLĐ Kế hoạch hành động Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 25/09/2014 kh_57_tld.pdf   Xem online