Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1580/HD-TLĐ Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể của CĐCS 21/10/2014 hd_1580_tld_001.pdf   Xem online
2 58/KH-TLĐ Kế hoạch Thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW ngày 04/04/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" 25/09/2014 kh_58_tld001.pdf   Xem online
3 57/KH-TLĐ Kế hoạch hành động Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 25/09/2014 kh_57_tld.pdf   Xem online
4 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN Kế hoạch phối hợp phát động Cuộc vận động sáng tác văn học về để tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 23/09/2014 kh_56_001.pdf   Xem online
5 55/KH-TLĐ Kế hoạch Tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 19/09/2014 kh_55_tld_001.pdf   Xem online
6 162/TB-TLĐ Thông báo Kết luận về các nội dung của Hội nghị lần thứ bảy Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 29/08/2014 tb_162_tld_001.pdf   Xem online
7 1223b/CTPH-TLĐ-UBATGTQG Chương trình phối hợp: "Tiếp tục đẩy mạnh Hoạt dộng tuyên truyền, vận động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, công nhân, viên chức lao động" 19/08/2014 cv_1223b_tld__001.pdf   Xem online
8 1032/TLĐ Công văn về việc thống nhất nội dung trong công tác tuyên truyền 18/07/2014 cv_1032_tld001.pdf   Xem online
9 04b/NQ-TLĐ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới 15/07/2014 nq_04b_tld001.pdf   Xem online
10 826/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn 07/07/2014 qd_826_tld_001.pdf   Xem online
11 54/BC-TLĐ Báo cáo Kết quả công tác Công đoàn 5 tháng đầu năm. nhiệm vụ những tháng cuối năm 24/06/2014 bao_cao_54_tld_001.pdf   Xem online
12 689/QĐ - TLĐ Quyết định về việc công nhận kết quả bầu bổ sung BCH, Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 17/06/2014 qd_689_tld001.pdf   Xem online
13 04/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) 07/06/2014 nq_04_tld001.pdf   Xem online
14 655/QĐ-TLĐ Quyết định về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn 06/06/2014 qd_655_tld_001.pdf   Xem online
15 742/TLĐ Công văn về việc Tiếp tục ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" 04/06/2014 cv742_tld001.pdf   Xem online