Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 436/QĐ-TLĐ QĐ v/v đổi tên Ban Chính sách - Pháp luật thành Ban Chính sách kinh tế - Xã hội và Thi đua Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 11/04/2014 cv_436_tld.pdf   Xem online
2 434/QĐ-TLĐ QĐ v/v thành lập Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 11/04/2014 cv_434_tld.pdf   Xem online
3 403/HD-TLĐ TLĐ hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014 07/04/2014 403_hd_-_tld.doc  
4 314/TLV CV về việc tiếp tục ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" 01/04/2014 cv_314_tlv001.pdf   Xem online
5 378/QĐ-TLĐ TLĐ quyết định ban hành Chương trình "Vì Trái tim và nụ cười trẻ thơ" giai đoạn 2014 - 2018 28/03/2014 qd-378-2014-3-28-1.pdf   Xem online
6 30/KH-TLĐ Kế hoạch Nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động” 26/03/2014 khnq.doc  
7 28/KH - TLĐ Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam 25/03/2014 khhpmoi.doc  
8 343 /HD - TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn 25/03/2014 hdanhpmoi.doc  
9 309/TLĐ CV v/v tuyên truyền trên các kênh truyền hình Công đoàn Việt Nam 19/03/2014 congvan309.pdf   Xem online
10 299/CTr-TLĐ Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" 17/03/2014 chuong_trinh_hanh_dong_thuc_hien_nghi_quyet_25_ve_dan_van.doc  
11 23/KH-TLĐ Kế hoạch v/v triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của BCH TW Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 17/03/2014 ke_hoach_trien_khai_ket_luan_79_cua_bo_chinh_tri.doc  
12 277/TLĐ Tổ chức vận động sáng tác ca khúc về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam 13/03/2014 201403171717_277-ldld_ve_viec_to_chuc_van_dong_sang_tac_ca_khuc_de_tai_cong_nhan_va_cong_doan_viet_nam.pdf   Xem online
13 262/TLĐ CV về Sưu tầm hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Công nhân và CĐVN 10/03/2014 201403140725_262-tld_ve_viec_suu_tam_hien_vat,_tai_lieu_cho_bao_tang_cong_nhan_va_cdvn-kem_theo_danh_muc_thong_ke.pdf   Xem online
14 270/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn 07/03/2014 20140307qd270tld.pdf   Xem online
15 273/QĐ-TLĐ QĐ v/v ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán công đoàn 07/03/2014 20140307qd273tld.pdf   Xem online