Chủ nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022
Chủ nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 23/KH-TLĐ Kế hoạch v/v triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của BCH TW Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 17/03/2014 ke_hoach_trien_khai_ket_luan_79_cua_bo_chinh_tri.doc  
2 277/TLĐ Tổ chức vận động sáng tác ca khúc về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam 13/03/2014 201403171717_277-ldld_ve_viec_to_chuc_van_dong_sang_tac_ca_khuc_de_tai_cong_nhan_va_cong_doan_viet_nam.pdf   Xem online
3 262/TLĐ CV về Sưu tầm hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Công nhân và CĐVN 10/03/2014 201403140725_262-tld_ve_viec_suu_tam_hien_vat,_tai_lieu_cho_bao_tang_cong_nhan_va_cdvn-kem_theo_danh_muc_thong_ke.pdf   Xem online
4 270/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn 07/03/2014 20140307qd270tld.pdf   Xem online
5 273/QĐ-TLĐ QĐ v/v ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán công đoàn 07/03/2014 20140307qd273tld.pdf   Xem online
6 272/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 07/03/2014 20140307qd272tld.pdf   Xem online
7 269/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công đoàn 07/03/2014 20140307hd269tld.pdf   Xem online
8 271/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định Khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn 07/03/2014 20140307qd271tld.pdf   Xem online
9 258/HD-TLĐ Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn 07/03/2014 20140307hd258tld.pdf   Xem online
10 238/HD-TLĐ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 04/03/2014 huong_dan_thi_hanh_dieu_le_cdvn_2014.pdf   Xem online
11 18/KH-TLĐ Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam và chương trình hành động Quốc gia phòng chống Bạo lực gia đình Việt Nam đến năm 2020, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) 28/02/2014 huongdanngayquoctehp.doc  
12 181/TLĐ Triển khai Tháng Công nhân năm 2014 20/02/2014 hdthangcongnhan2014.doc  
13 171/HD-TLĐ Hướng dẫn Tổ chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển" 19/02/2014 171.pdf   Xem online
14 03a/NQ-TLĐ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất 17/02/2014 nq_03a_tld_pdfs.pdf   Xem online
15 112/HD-TLĐ Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 25/01/2014 huong_dan_tuyen_truyen_ngay_le_lon_2014.doc