Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 343 /HD - TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn 25/03/2014 hdanhpmoi.doc  
2 309/TLĐ CV v/v tuyên truyền trên các kênh truyền hình Công đoàn Việt Nam 19/03/2014 congvan309.pdf   Xem online
3 299/CTr-TLĐ Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" 17/03/2014 chuong_trinh_hanh_dong_thuc_hien_nghi_quyet_25_ve_dan_van.doc  
4 23/KH-TLĐ Kế hoạch v/v triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của BCH TW Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 17/03/2014 ke_hoach_trien_khai_ket_luan_79_cua_bo_chinh_tri.doc  
5 277/TLĐ Tổ chức vận động sáng tác ca khúc về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam 13/03/2014 201403171717_277-ldld_ve_viec_to_chuc_van_dong_sang_tac_ca_khuc_de_tai_cong_nhan_va_cong_doan_viet_nam.pdf   Xem online
6 262/TLĐ CV về Sưu tầm hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Công nhân và CĐVN 10/03/2014 201403140725_262-tld_ve_viec_suu_tam_hien_vat,_tai_lieu_cho_bao_tang_cong_nhan_va_cdvn-kem_theo_danh_muc_thong_ke.pdf   Xem online
7 270/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn 07/03/2014 20140307qd270tld.pdf   Xem online
8 273/QĐ-TLĐ QĐ v/v ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán công đoàn 07/03/2014 20140307qd273tld.pdf   Xem online
9 272/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 07/03/2014 20140307qd272tld.pdf   Xem online
10 269/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công đoàn 07/03/2014 20140307hd269tld.pdf   Xem online
11 271/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định Khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn 07/03/2014 20140307qd271tld.pdf   Xem online
12 258/HD-TLĐ Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn 07/03/2014 20140307hd258tld.pdf   Xem online
13 238/HD-TLĐ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 04/03/2014 huong_dan_thi_hanh_dieu_le_cdvn_2014.pdf   Xem online
14 18/KH-TLĐ Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam và chương trình hành động Quốc gia phòng chống Bạo lực gia đình Việt Nam đến năm 2020, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) 28/02/2014 huongdanngayquoctehp.doc  
15 181/TLĐ Triển khai Tháng Công nhân năm 2014 20/02/2014 hdthangcongnhan2014.doc