Chủ nhật, ngày 05 tháng 02 năm 2023
Chủ nhật, ngày 05 tháng 02 năm 2023
Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)
Cập nhật lúc 03:32 ngày 27/03/2015

1. Nhiệt liệt chào mừng 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)!

2. Đại thắng mùa xuân năm 1975 - sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình!

3. Tinh thần Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt!

4. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

5. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

TH