banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN lần thứ 11
Cập nhật lúc 08:29 ngày 30/12/2022
Ngày 28/12/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch-Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Thực hiện chương trình của Hội nghị, các đồng chí Ủy viên UBKT đã thảo luận, đóng góp vào Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, chương trình công tác năm 2023 và một số nội dung khác. Năm 2022 Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã chăm lo, hỗ trợ, tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chương trình, kế hoạch của Công đoàn Công Thương Việt Nam và của đơn vị; qua đó đã thể hiện rõ nét vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng; hỗ trợ, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
Công đoàn các các cấp đã tích cực triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ ngày 26/4/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về đại hội các cấp trong Ngành; Kế hoạch số 163/KH-CĐCT ngày 29/4/2022 tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã cơ bản đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát năm 2022, kết quả là Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện được thực hiện 156 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó có 42 cuộc kiểm tra cùng cấp và 114 cuộc kiểm tra cấp dưới, Công đoàn Công Thương Việt Nam kiểm tra cấp dưới 09 cuộc. Công đoàn, UBKT các cấp đã thực hiện 53 cuộc giám sát; trong đó CĐCTVN thực hiện 02 cuộc giám sát.
Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp thực hiện được thực hiện được 187 cuộc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, trong đó kiểm tra cùng cấp 75 cuộc, kiểm tra cấp dưới 112 cuộc; trong đó  UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam kiểm tra cùng cấp 01 cuộc, kiểm tra cấp dưới 10 cuộc. Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp nhận cấp nhận được 14 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó Công đoàn Công Thương Việt Nam nhận 08 đơn khiếu nại, tố cáo. Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp trong Ngành đã tiếp 15 lượt cán bộ, đoàn viên đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Công đoàn, UBKT các cấp đã giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động Ủy ban kiểm tra với 12 lớp với hơn 980 lượt cán bộ công đoàn, BTV, BCH, UBKT, kế toán công đoàn tham dự. Thông qua công tác hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đã có chuyển biến tích cực, những quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động ủy ban kiểm tra đã được phổ biến, cập nhật kịp thời, qua đó để có cơ sở, căn cứ pháp lý, những kỹ năng cần thiết để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn và ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp.
Năm 2023 là năm triển khai đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn, UBKT công đoàn các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và các hình thức kiểm tra, giám sát phù hợp tình hình và điều kiện thực tế tại đơn vị, củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra; trong đó chú trọng công tác tự kiểm tra và gửi báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Công đoàn, UBKT Công đoàn cấp trên.
Kiến An