Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 04/CT-BCT Chỉ thị về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 21/05/2018 04_ct-bct.pdf   Xem online
2 226/CĐCT-VP Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 21/05/2018 226_cdct-vp.rar  
3 223/CĐCT-CSPL Công văn về việc thống kê đối tượng chính sách, xã hội và ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành 17/05/2018 223_cdct-cspl.rar  
4 216/CĐCT-UBKT Công văn về việc báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2018 15/05/2018 216_cdct-ubkt.rar  
5 1659/QĐ-BCT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng 15/05/2018 1659_qd-bct.pdf   Xem online
6 217a/HD-CĐCT Hướng dẫn triển khai công tác Thi đua khen thưởng trong công tác nữ công công đoàn 15/05/2018 hd_khen_thuong_knc_2018.doc  
7 213/CĐCT-UBKT Hướng dẫn tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh 11/05/2018 213_cdct-ubkt.pdf   Xem online
8 214/CĐCT-UBKT Thực hiện Quy định Giám sát trong tổ chức công đoàn 11/05/2018 214_cdct-ubkt.pdf   Xem online
9 20//CĐCT-CSPL Công văn đề nghị CĐCS thực hiện một số nội dung theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ 08/05/2018 208_cdct-cspl.rar  
10 184/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 4 năm 2018 24/04/2018 184_bc-cdct.pdf   Xem online
11 162/QĐ-CĐCT Quyết định về việc tạm dừng hoạt động Công đoàn cơ sở 24/04/2018 162_qd-cdct.pdf   Xem online
12 163/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP XNK Máy Hà Nội 24/04/2018 163_qd-cdct.pdf   Xem online
13 164/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty Hỗ trợ sản xuất và XNK 24/04/2018 164_qd-cdct.pdf   Xem online
14 165/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Sản xuất kinh doanh XNK (Prosimex) 24/04/2018 165_qd-cdct.pdf   Xem online
15 166/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Đầu tư XNK Da giầy Hà Nội 24/04/2018 166_qd-cdct.pdf   Xem online