banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN lần thứ VIII
Cập nhật lúc 10:43 ngày 23/07/2021
Ngày 22/7/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ VIII, Chủ trì Hội nghị có đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch-Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Thực hiện chương trình của Hội nghị, các đồng chí Ủy viên UBKT đã thảo luận, đóng góp vào Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát nửa nhiệm kỳ 2018-2023 và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021,chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, công đoàn các cấp trong Ngành đã chủ động, tích cực chung tay phối hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân để ủng hộ công tác phòng,chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động. 
Với sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn, Ủy ban Kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2021,kết quả là đã triển khai thực hiện được 115 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó có 27 cuộc kiểm tra cùng cấp và 88 cuộc kiểm tra cấp dưới. 
Trong công tác kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài sản, hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới, UBKT công đoàn các cấp thực hiện được 188 cuộc, trong đó kiểm tra cùng cấp 74 cuộc, kiểm tra cấp dưới 114 cuộc; trong đó UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam kiểm tra cùng cấp 01 cuộc. Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện được 48  cuộc giám sát.
Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp nhận 05 đơn khiếu nại, tố cáo; UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam nhận 03 đơn khiếu nại; UBKT công đoàn các cấp đã kịp thời đề xuất với BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, Công đoàn, UBKT Công đoàn các đơn vị chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch và các hình thức kiểm tra, giám sát phù hợp tình hình và điều kiện thực tế tại đơn vị, trong đó chú trọng công tác tự kiểm tra và gửi báo cáo về Công đoàn, UBKT Công đoàn cấp trên.
Kiến An