banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
432 doanh nghiệp trong ngành Công Thương tổ chức Hội nghị người lao động
Cập nhật lúc 10:38 ngày 12/12/2022
Từ đầu năm 2022, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) triển khai và hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện Quy chế dân chủ năm năm 2022 theo Công văn liên tịch số 518/BCT-CĐCT ngày 16.12.20201 của CĐCTVN và Bộ Công Thương.  
Ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐCTVN phát biểu tại hội nghị người lao động Tổng Công ty HABECO
Ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐCTVN cho biết, các cấp công đoàn trong Ngành đã tích cực phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện công khai và hiệu quả những nội dung mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết để tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra; đồng thời cùng chuyên môn thực hiện quy trình, thủ tục ban hành các quy chế nội bộ; đặc biệt chú trọng xây dựng, giám sát thang, bảng lương, định mức lao động theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 
Tính đến nay, 100% các đơn vị  trong Ngành thuộc đối tượng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đã tiến hành tổ chức hội nghị; đã có 203 doanh nghiệp Nhà nước và 229 doanh nghiệp ngoài Nhà nước (bao gồm cả FDI) tiến hành tổ chức hội nghị người lao động; các đơn vị đã tổ chức 432 cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc (trong đó khối doanh nghiệp Nhà nước là 203 cuộc, khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước là 229 cuộc); 458 đơn vị đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở theo sát Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020, đặc biệt chú trọng công tác đối thoại (trong đó cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập là 44 đơn vị; doanh nghiệp Nhà nước là 203 đơn vị; doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là 211 đơn vị).
Hầu hết các đơn vị thuộc diện phải thành lập Ban Thanh tra nhân dân đã tuân thủ quy định, quy trình của pháp luật về bầu, tổ chức triển khai hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Công tác đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được tiến hành thông qua các hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.
Trong năm 2022, CĐCTVN đã đôn đốc, hướng dẫn các CĐCS tiếp tục thực hiện rà soát, chỉnh sửa và bổ sung thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) của đơn vị theo các quy định của Bộ Luật Lao động 2019… Hiện nay, đã có 405 TƯLĐTT đã được quét lên thư viện, lập bìa và nhập dữ liệu vào file quản lý thư viện (trong đó doanh nghiệp Nhà nước là 203, doanh nghiệp ngoài Nhà nước là 173, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 30)...  
Hà Anh (nguồn: laodong.vn)