banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Quy định tiền lương làm thêm giờ năm 2024
Cập nhật lúc 08:09 ngày 08/12/2023
Trong năm 2024, quy định về tiền lương làm thêm giờ của người lao động vẫn được thực hiện theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 và được hướng dẫn bởi Điều 55, Điều 56, Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
Tiền lương làm thêm giờ của người lao động được quy định rõ trong Bộ luật Lao động 2019
Quy định làm thêm giờ
Theo Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, làm thêm giờ được hiểu là khoảng thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Điều kiện sử dụng người lao động làm thêm giờ như sau:
- Phải được sự đồng ý của người lao động.
- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trên ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; không quá 40 giờ/tháng.
- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ/năm, trừ những trường hợp sau đây:
(I) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản.
(II) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.
(III) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời.
(IV) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất.
(V) Trường hợp khác do Chính phủ quy định.
Quy định tiền lương làm thêm giờ
Theo khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau:
Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm.
Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định Bộ luật Lao động 2019...) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ.
Huỳnh Phương (nguồn: laodong.vn)