banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH của TLĐLĐVN về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN trong tình hình mới" theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và NQ số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH của TLĐLĐVN về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN trong tình hình mới" theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và NQ số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị
Số hiệu văn bản 415/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 06/10/2021
Ngày ban hành 06/10/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy