[In trang]
Tập trung hoàn thiện các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XIII
Thứ ba, 14/11/2023 - 15:27
Tới dự có đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương.
Chiều 13.11, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 38, khoá XII dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hội nghị tập trung hoàn thiện các điều kiện về tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Chủ tịch Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 38, khoá XII
Tới dự có đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương.
Các nội dung được thảo luận, lấy ý kiến tại Hội nghị gồm: Tờ trình dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Tờ trình dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động với Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Báo cáo tổng kết công tác tài chính công đoàn 5 năm giai đoạn 2018 - 2022; Báo cáo kết quả Đại hội công đoàn các cấp; danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu, Ban Bầu cử tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Tờ trình về Quy chế làm việc của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tờ trình về việc sửa đổi thể lệ bầu cử, mẫu phiếu bầu cử tại Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20.2.2020; công tác cán bộ.
Phát biểu khai mạc, về Dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tại hội nghị lần thứ 14; ý kiến của một số Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành và nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XII, bộ phận soạn thảo đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo lần 2 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII), nhiệm kỳ 2018 - 2023. Do đó, Chủ tịch đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để bộ phận soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện, trình xin ý kiến Ban Chấp hành tại hội nghị lần thứ 16.
Về dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tiếp thu ý kiến tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học; đại hội công đoàn cấp tỉnh, ngành, ý kiến góp ý của các ban đảng trung ương, một số đảng đoàn, ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại cuộc họp ngày 9.11.2023, bộ phận soạn thảo đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Dự thảo 5 Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Linh Nguyên - Hải Nguyễn (nguồn: laodong.vn)