[In trang]
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng lần thứ 19
Thứ năm, 30/09/2021 - 07:47
Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐVTVN chủ trì và điều hành Hội nghị.
Sáng ngày 29/9, CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐVTVN chủ trì và điều hành Hội nghị. 
Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021; rà soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các doanh nghiệp thực hiện “ba tại chỗ”. Bên cạnh đó, CĐCTVN đã  ủng hộ Quỹ Vắc xin cho công nhân thông qua Quỹ Tấm lòng vàng, Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ tuyến đầu phòng chống dịch, hỗ trợ 400 suất quà cho con, người thân của đoàn viên, người lao động Công đoàn Y tế đang tham gia phòng chống dịch phía Nam; hỗ trợ quà Trung thu cho con đoàn viên, người lao động trong Ngành bị F0. Trong quý III năm 2021, số tiền hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ và các hoạt động phòng, chống Covid-19 là 70 tỷ đồng. 
Thực hiện chỉ đạo của TLĐLĐVN, CĐCTVN đã phát động thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch Covid-19”, lồng ghép với phát động của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, CĐCTVN vẫn duy trì các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn CĐCTCS, CĐCS cập nhật lại tài khoản, hoàn thiện danh sách đoàn viên, lập danh sách in thẻ đoàn viên; triển khai các hoạt động nữ công, tài chính; tham dự các Hội nghị trực tuyến của IndustrALL, JAW, FES; kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tối cáo. 
Hội nghị đã trao đổi về kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH của TLĐ về đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN trong tình hình mới theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021. Theo đó, CĐCTVN tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường nắm bắt tình hình lao động, đoàn viên; hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ năm 2022.
Nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong quý IV là tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp Công đoàn và có các giải pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời đối với các đơn vị có nhiều khó khăn; hướng dẫn các đơn vị nâng cao kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết TƯLĐTT và chất lượng TƯLĐTT; liên tục cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 tại các đơn vị trực thuộc; hỗ trợ ĐVCĐ, NLĐ trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua  “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đẩy mạnh việc xây dựng công đoàn cơ sở, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh các giải pháp vận động kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế tại Cơ quan CĐCTVN và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo quy định. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tổng liên đoàn thực hiện NQ Đại hội Đảng lần thứ XIII và NQ số 02 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN trong tình hình mới"; đề xuất với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ 02 của Bộ Chính trị.
Phương Trà