Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023 khi tăng lương cơ sở
Cập nhật lúc 03:22 ngày 16/11/2022
Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, từ ngày 1-7- 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.
Ngày 11-11-2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1-7-2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Hiện hành, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau: 
Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương
Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023: