Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Quyền lợi người lao động làm thêm giờ trong dịp lễ, Tết
Cập nhật lúc 10:09 ngày 08/02/2021
Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.
Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây (Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP):
- Phải được sự đồng ý của người lao động về:
+ Thời gian làm thêm;
+ Địa điểm làm thêm;
+ Công việc làm thêm.
Lưu ý: Trường hợp sự đồng ý của người lao động được ký thành văn bản riêng thì tham khảo Mẫu số 01/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;
- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm. 
Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt có thể làm thêm không quá 300 giờ/năm với những công việc, ngành, nghề quy định tại khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động và Điều 61 Nghị định 145/2020/NĐ-CP. 
Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt (Điều 108 Bộ luật Lao động):
Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:
- Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Số giờ làm thêm trong dịp Tết:
Tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần (Khoản 4 Điều 60 Nghị định 145).
Tiền lương làm thêm giờ trong dịp lễ,Ttết: 
- Cán bộ, công chức, viên chức đi làm vào ngày Tết Nguyên đán được hưởng tiền làm thêm giờ theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).
- Người lao động đi làm vào ngày Tết Nguyên đán được hưởng: ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
- Trường hợp làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài các khoản nêu trên, còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.
Ngoài các khoản tiền lương làm thêm giờ, người lao động được hưởng tiền thưởng, phụ cấp tùy theo quy định của đơn vị hoặc quy định đặc thù của công việc.
Thanh Huyền tổng hợp