Chủ nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
Chủ nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
Đối tượng tham gia và mức đóng Bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc 07:50 ngày 21/05/2020
Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện (Điều 2, Luật BHYT).
BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội tốt nhất hiện nay cho người lao động khi thăm, khám chữa bệnh. Người lao động tham gia Bảo hiểm Y tế được quỹ BHYT chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con theo mức quy định.
Đối tượng tham gia, mức đóng BHYT (Điều 1, 2, 3, 4, 5, 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).
Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng:
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động).
- Mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động.
2. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.
- Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
Lưu ý: + Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;
+ Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh;
+ Trường hợp người lao động có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.
Nhóm do co quan bảo hiểm xã hội đóng:
1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
- Mức đóng bằng 4,5% tiền lương hưu.
2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.
- Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
3. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.
- Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.
- Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
5. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
- Mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản.
6. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 - Mức đóng bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.
Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng có mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, bao gồm các đối tượng:
1. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước. 
2. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.
3. Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
4. Cựu chiến binh.
5. Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.
6. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.
7. Trẻ em dưới 6 tuổi.
8. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.
9. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác.
10. Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.
11. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.
12. Thân nhân của người có công với cách mạng, (trừ các đối tượng quy định tại khoản 11 NĐ 146/2018/NĐ-CP).
13. Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an.
14. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.
15. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
16. Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình.
17. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng:
1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
- Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT.
2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này. 
- Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT.
3. Học sinh, sinh viên. 
- Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT.
4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT.
Lưu ý: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng quy định tại khoản 1 Điều này thì được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.
Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình:
- Hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình (trừ đối tượng đã được quy định tại các nhóm trên) gồm: Người có tên trong sổ hộ khẩu; Người có tên trong sổ tạm trú; Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội .
- Mức đóng:
+ Người thứ nhất đóng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở.
+ Người thứ hai đóng 70% mức đóng của người thứ nhất.
+ Người thứ ba đóng 60% mức đóng của người thứ nhất.
+ Người thứ tư đóng 50% mức đóng của người thứ nhất.
+Người thứ năm trở đi mức đóng 40% của người thứ nhất.
Lưu ý: + Đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định tại nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình.
+ Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.
Thanh Huyền tổng hợp