Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Đại hội CĐCTVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023
Cập nhật lúc 11:02 ngày 01/07/2018
Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) lần III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong 02 ngày 28- 29/6/2018. 
Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đ/c Bùi Văn Cường - UV BCH TW Đảng - Chủ tịch TLĐLĐVN, đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch TLĐLĐVN, về phía Bộ Công Thương có đ/c Trần Quốc Khánh - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Công Thương. Về dự Đại hội còn có 389 đại biểu đại diện cho hơn 165.000 đoàn viên, NLĐ.
Toàn cảnh Đại hội
5 năm: 109.525 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hơn 1.400 tỷ đồng
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy cho biết, ngành Công Thương hiện đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính và sắp xếp, tái cơ cấu, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước; chỉ đạo chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giảm dần dựa vào khai thác tài nguyên. Những chủ trương, chính sách trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong Ngành. Do đó, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp công đoàn trong Ngành đã tập trung triển khai nhiều hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Số lượng CNVCLĐ tại các đơn vị có công đoàn trực thuộc CĐCTVN (gọi tắt là trong Ngành) hiện nay là 165.222 lao động, trong đó có 50.670 lao động nữ (chiếm tỷ lệ 30,67%). Trong đó, số lượng đoàn viên công đoàn là 155.184 người, đoàn viên nữ là 48.615 người (chiếm tỷ lệ 31.33%).
CĐCTVN trực tiếp quản lý 16 công đoàn cấp trên cơ sở. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ trong các ngành công nghiệp và dịch vụ. Chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động được nâng lên về nhiều mặt. Việc làm của đa phần người lao động ổn định. Tỷ lệ người lao động trong Ngành không có việc làm giảm đáng kể.
Thu nhập bình quân năm 2017 của người lao động toàn ngành Công Thương đạt 5,985,000 đồng/người/tháng, tăng 9,4% so với năm 2013. Bên cạnh đó, phần lớn đoàn viên, CNVCLĐ tin tưởng vào đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hàng năm, CĐCTVN đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị liên tịch về tổ chức phong trào thi đua. Từ định hướng của CĐCTVN, các cấp công đoàn đã vận dụng sáng tạo và tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều hội thi mang tính ngành, nghề phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhiệm kỳ 2013 - 2018, toàn Ngành có hơn 109.525 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, làm lợi hơn 1.400 tỷ đồng; số tiền thưởng cho các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt trên 60 tỷ đồng; có 315 đoàn viên, người lao động được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Chú trọng tôn vinh, tăng dần tỷ lệ công nhân lao động trực tiếp được khen thưởng, tặng bằng lao động sáng tạo. Năm 2013 đã tôn vinh 50 công nhân giỏi, 30 lao động sáng tạo. Năm 2014, CĐCTVN đã tôn vinh 170 cá nhân tiêu biểu xuất sắc, trong đó có 85 đại biểu "Lao động giỏi", 85 đại biểu "Lao động sáng tạo". Năm 2015, CĐCTVN đã tôn vinh 51”Nhà quản lý vì người lao động, 86 lao động giỏi, 87 lao động sáng tạo, 51 tập thể. 49 cá nhân được tặng Bằng khen của CĐCTVN về “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Năm 2017, CĐCTVN đã tôn vinh 30 lao động sáng tạo và 28 công nhân lao động được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đó là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đại diện cho người lao động ngành Công Thương đang làm việc ở các vị trí lao động, sản xuất, ngành nghề khác nhau trên khắp cả nước.
Đó là những con số ấn tượng của nhiệm kỳ 2013 - 2018 mà công đoàn các cấp thuộc CĐCTVN nỗ lực, đoàn kết để đạt được. Những con số này cũng chỉ là bề nổi của tâm huyết, công sức mà những cán bộ công đoàn thuộc CĐCTVN đang dày công vun đắp. Tất cả cùng chung một mục tiêu - vì sự phát triển của người lao động Công Thương.
Nhiệm kỳ 2018 - 2023: Tập trung thực hiện ba khâu đột phá
Tại Đại hội, đông đảo đại biểu đại diện cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động thuộc CĐCTVN đã thống nhất các mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2018 - 2023 là:
Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả; lấy nhu cầu chính đáng của đa số đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.
Xây dựng ngành Công Thương phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tích cực xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tập trung thực hiện ba khâu đột phá: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên.
Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
Một là, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động bằng cách thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về lao động, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động ký hợp đồng lao động, đại diện thương lượng ký kết TƯLĐTT, tham gia hội đồng hòa giải cơ sở;
Hai là, đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội cho đoàn viên, người lao động; tạo sự khác biệt rõ rệt về quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn với người lao động không phải là đoàn viên công đoàn;
Ba là, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động;
Bốn là, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ;
Năm là, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;
Sáu là, trong công tác nữ công, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về giới, thực hiện bình đẳng giới;
Bảy là, trong công tác tài chính, thực hiện tốt chế độ thu, chi, quản lý sử dụng tài chính theo quy định;
Tám là, tăng cường công tác kiểm tra;
Chín là, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại;
Mười là, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn.
Công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động luôn vì người lao động
Đ/c Bùi Văn Cường - UV Ban CH TƯ Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội III CĐ CTVN, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho rằng, trong thời gian tới, các cấp CĐ CTVN tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động, lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu; lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên, người lao động. Xây dựng nguồn lực đủ mạnh để hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tài sản, cơ sở vật chất của tổ chức Công đoàn, phát triển các thiết chế công đoàn để phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm tra, nữ công, đối ngoại của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Đồng chí Bùi Văn Cường cũng lưu ý: "Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tôi đề nghị các đại biểu Đại hội hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngành hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Bầu đúng, bầu đủ đoàn đại biểu đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ của Công đoàn Công Thương đi dự và có nhiều ý kiến đóng góp, quyết định những vấn đề quan trọng tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam".
Đ/c Trần Quốc Khánh - Phó BT Ban CS Đảng - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, với kết quả đạt được hết sức ấn tượng và thuyết phục, CĐCTVN đã thực hiện vượt mức yêu cầu một số chỉ tiêu như: Phát triển đoàn viên đạt và vượt 33,92%; chỉ tiêu thành lập mới công đoàn cơ sở vượt 70%; 110% số cơ sở đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra... Nổi bật hơn cả là vai trò của Công đoàn các cấp trong Ngành trong việc ổn định và nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, xây dựng và đảm bảo hài hòa được mối quan hệ giữa cơ quan, doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là việc hạn chế các xung đột về lợi ích, xung đột về quyền và nghĩa vụ giữa hai chủ thể, một bên là người sử dụng lao động và một bên là người lao động trong các đơn vị, cơ sở của toàn hệ thống CĐCTVN.
"Nhiệm vụ đặt ra cho các cấp Công đoàn Công Thương Việt Nam trong nhiệm kỳ 5 năm tới là rất nặng nề khi các đồng chí phải bám sát với Đảng ủy và chính quyền đồng cấp, phải song hành cùng chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành của đơn vị. Bên cạnh đó, các hoạt động chuyên môn khác theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn các cấp trong hệ thống CĐCTVN vẫn phải duy trì thường xuyên, liên tục và nâng cao thêm một bước" - Thứ trưởng nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị, hoạt động công đoàn trong toàn Ngành nhiệm kỳ 2018 - 2013 tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban cán sự và Lãnh đạo Bộ Công Thương; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành để đề ra mục tiêu, phương hướng, chương trình công tác toàn khóa và từng năm sát với thực tiễn hoạt động công tác. Công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động phải luôn vì người lao động và gắn bó mật thiết với sự phát trển của đơn vị; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; Xây dựng tác phong làm việc khoa học, năng động...
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ 4 từ trái qua), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng và Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh (thứ hai từ phải qua) trao cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ tặng.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn Công Thương Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Sau 02 ngày làm việc, Đại hội CĐCTVN lần thứ III diễn ra thành công tốt đẹp, 41 đồng chí được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với số phiếu đồng thuận cao. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí.
Các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành CĐCTVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 
Đ/c Trần Quang Huy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch CĐCTVN khóa III. Các đồng chí: Vũ Trường Sơn, Lê Thị Đức, Quách Văn Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch CĐCTVN nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Phát biểu kết thúc Đại hội, đ/c Trần Quang Huy cho biết, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chức năng của CĐCTVN nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thông qua Nghị quyết Đại hội CĐCTVN lần thứ III.
Các nội dung được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ và tâm huyết của toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương và là sự tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về tổ chức và hoạt động công đoàn 5 năm qua, để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.
Đ/c Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn của CĐCTVN sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, lấy nhu cầu chính đáng của đa số đoàn viên, NLĐ làm cơ sở hoạt động; Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cấp công đoàn. Đồng thời, đổi mới mô hình tổ chức các cấp công đoàn theo hướng lấy đoàn viên và NLĐ làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của các cấp công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên NLĐ; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…
Từ đó, xây dựng ngành Công Thương phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tích cực xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Các đại biểu đại diện cho người lao động ngành Công Thương bầu ra Ban chấp hành CĐCTVN nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Thanh Hương