Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020
Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020
Một số khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
Cập nhật lúc 08:23 ngày 16/03/2018
Thực hiện Hướng dẫn số 246/HD-TLĐ ngày 09/02/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018, Công đoàn Công Thương Việt Nam hướng dẫn một số khẩu hiệu tuyên truyền năm 2018 tại Hướng dẫn số 82/HD-CĐCT ngày 5/3/2018.
1. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
2. Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)!
3. Tinh thần Ngày 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!
4. Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động!
5. Tổ chức Công đoàn Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi “Năm Vì lợi ích đoàn viên công đoàn - 2018”!
6. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018!
7. Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2018)!
8. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!
9. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.
10. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018)!
11. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.
12. Nhiệt liệt chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018)!
13. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam!
14. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!