Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
CĐCTVN: Tích cực nâng cao chất lượng của Ủy ban kiểm tra
Cập nhật lúc 08:23 ngày 15/12/2015

Thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn”, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tới công đoàn các cấp.

Theo đánh giá của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), trên thực tế hiệu quả hoạt động của một số Ủy ban kiểm tra công đoàn (UBKT) công đoàn còn hạn chế, số lượng các cuộc kiểm tra còn ít, chất lượng kiểm tra chưa cao; chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, chế độ sinh hoạt và quy trình kiểm tra theo quy định; một số ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp ít quan tâm đến công tác kiểm tra, bố trí không đủ cán bộ chuyên trách; công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có cán bộ chuyên trách…

Bảo đảm đủ việc làm cho người lao động

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 06/NQ-TLĐ, Nghị quyết 02/NQ-ĐCT và tập huấn chế độ chính sách mới về bảo hiểm xã hội do Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) tổ chức cho các đơn vị trực thuộc tại khu vực phía Bắc diễn ra ngày 6 - 7/12, ông Lê Văn Hiếu - Chủ nhiệm UBKT CĐCTVN - nêu rõ: Công tác kiểm tra của UBKT CĐCTVN còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do số lượng cán bộ kiểm tra còn hạn chế.

Hiện tại, CĐCTVN quản lý, chỉ đạo trực tiếp 16 công đoàn cấp trên cơ sở, trong đó có 14 công đoàn các tổng công ty và 1 công đoàn Bộ Công Thương, 1 công đoàn Viện Máy và dụng cụ công nghiệp (với 429 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở) và 151 công đoàn cơ sở trực thuộc. Với số lượng lớn công đoàn các cấp, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ UBKT mới bảo đảm công tác thu, phân cấp thu, phân phối nguồn thu, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn theo đúng quy định; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ, ông Hiếu cho rằng, “Công đoàn các cấp trực thuộc CĐCTVN cần có trách nhiệm xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết và hoạt động UBKT công đoàn; tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra; thường xuyên thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, củng cố tổ chức UBKT công đoàn; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ UBKT công đoàn; bảo đảm điều kiện làm việc để UBKT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định”.

Mục tiêu của UBKT CĐCTVN là: Hàng năm, UBKT sẽ kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính và 20% về chấp hành Điều lệ. UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra ít nhất 20% công đoàn cấp dưới về tài chính và 15% về chấp hành Điều lệ. 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn được giải quyết, 90% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác liên quan đến quyền lợi của đoàn viên và người lao động công đoàn các cấp tham gia giải quyết kịp thời, khách quan, đúng phap luật. 100% đơn vị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ UBKT, thường xuyên kiện toàn, bổ sung khi thiếu ủy viên UBKT…

CĐCTVN và các cấp công đoàn liên tục triển khai phổ biến bằng nhiều hình thức như thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, gửi văn bản, đăng tải lên trang thông tin điện tử… để nâng cao chất lượng UBKT.

Nguồn Báo Công Thương