Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Công đoàn các cấp triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Cập nhật lúc 03:35 ngày 01/09/2015

Ngày 01/9, Công đoàn Công Thương VN đã ban hành văn bản số 383/UBKT-CĐCT về việc triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thực hiện Thông báo số 123/TB-TLĐ ngày 07 tháng 8 năm 2015 và Quyết định số 1159 /QĐ-TLĐ ngày 14/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đoàn Kiểm tra Tổng LĐLĐVN đã tiến hành kiểm tra tại Công đoàn Công Thương Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc từ ngày 20 đến 24 tháng 8 năm 2015.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức thực hiện chương trình hành động số:1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, việc tổ chức thực hiện chương trình hành động số 1644/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động của công đoàn, xây dựng và thực hiện các quy chế hoạt động của ban chấp hành, ban thưyờng vụ, uỷ ban kiểm tra và các quy chế khác của công đoàn, việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Ngày 26/8, Tổng LĐLĐVN đã có văn bản số 1339/KL-TLĐ về việc kết luận kiểmtra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Công đoàn Công Thương Việt Nam. Tổng Liên đoàn đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và một số kiến nghị đối với Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Để thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện 04 chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, bao gồm: Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018”; chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; chương trình  “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”.N

Ngoài ra, các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện 05 chương trình hành động của Công đoàn Công Thương Việt Nam theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam (Nghị quyết số 03/NQ-CĐCT ngày 10 tháng 01 năm 2014). 

2. Tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các quy chế hoạt động của công đoàn như quy chế hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn đồng cấp và một số quy chế khác.

3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn nói riêng nhất là đối với cán bộ cấp cơ sở.

4. Tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới  theo quy định của Luật Công đoàn, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và quy định hiện hành của Nhà nước. Có biện pháp thiết thực thu đúng, thu đủ 2% kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn theo quy định, thực hiện việc trích nộp cấp trên đảm bảo kế hoạch và đúng tiến độ.

5. Về giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo:

- Tăng cường công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp công đoàn theo Quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp công đoàn có trách nhiệm chủ động trong việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động kịp thời, khách quan, đúng thẩm quyền và đảm bảo pháp luật, không để đơn thư tồn đọng, chậm giải quyết.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 541/UBKT-CĐCT ngày 14/11/2014 để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tới các cấp công đoàn trong ngành.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 283/QĐ-CĐCT ngày 29/12/2014 về việc ban hành quy chế tiếp đoàn viên và người lao động trong Ngành và Quyết định số 284/QĐ-CĐCT ngày 29/12/2014 về việc ban hành nội quy tiếp đoàn viên và người lao động tại trụ sở Công đoàn Công Thương Việt Nam. Các cấp căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị ban hành quy chế, nội quy và bố trí lịch tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động tại đơn vị theo quy định.

6. Tăng cường công tác kiểm tra của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cấp dưới về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam về thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở yêu cầu mỗi năm kiểm tra cùng cấp một lần để kịp thời phát hiện những vi phạm, tồn tại, yếu kém để có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Theo đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn thực hiện nghiêm chỉnh theo yêu cầu. Tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ và báo cáo kết quả lên cấp trên theo quy định.

CĐCT