Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018

Một số hình ảnh Lễ gắn biển các công trình chào mừng Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam