Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Đ/c Trần Quang Huy được bầu làm Chủ tịch CĐ Công Thương VN