Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Đ/c Trần Quang Huy được bầu làm Chủ tịch CĐ Công Thương VN