Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2020
Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2020

Đ/c Trần Quang Huy được bầu làm Chủ tịch CĐ Công Thương VN