Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020

Đại Hội II Công đoàn Công Thương Việt Nam