Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013