Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020

Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013