Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Trần Quang Huy - Chủ tịch
Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch
Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch
Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Hoa - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương
Trần Thanh Hương - Chánh Văn phòng Công đoàn Công Thương VN
Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tcty Thép VN - CTCP
Phan Thị Diệu Loan - Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Công Thương VN
Nguyễn Thị Phương Nam - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công Thương VN
Đỗ Thị Thu Nga - Trưởng ban Tài chính Công đoàn Công Thương VN
Lê Thị Tâm - Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn Công Thương VN
Trần Mạnh Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Công Thương VN
Nguyễn Huy Thông - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN